Powered by Smartsupp
Koszyk

0

Regulaminu Serwisu Internetowego

§1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy lead-marketing.pl jest zarządzany przez WMH sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Warszawie przy ul. Piknikowej 31, 03-017 Warszawa, NIP 524 282 29 61 (dalej jako „Administrator”).
 2. Serwis świadczy usługi w zakresie marketingu cyfrowego, lead generation, oraz innych usług pokrewnych, opisanych szczegółowo w ofercie serwisu.
 3. Korzystanie z serwisu jest możliwe pod warunkiem akceptacji niniejszego Regulaminu.

§2 Warunki świadczenia usług

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług jest rejestracja w serwisie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych w procesie rejestracji.
 3. Usługi są świadczone na zasadach określonych w ofercie serwisu oraz na podstawie indywidualnych ustaleń.

§3 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest WMH sp. z o.o. sp.k.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją usług oferowanych przez serwis, na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika oraz w przypadkach przewidzianych prawem.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności serwisu.

§4 Prawa autorskie

 1. Wszystkie treści publikowane w serwisie są chronione prawem autorskim i stanowią własność Administratora lub zostały użyte na podstawie licencji lub zgody właściciela praw.
 2. Kopiowanie, rozpowszechnianie, a także inne działania naruszające prawa autorskie bez zgody Administratora są zabronione.

§5 Warunki korzystania z formularza zamówienia

 1. Formularz Zamówienia umożliwia zakup Usług Marketingowych dostępnych za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Formularza Zamówienia jest możliwe po dodaniu do koszyka pierwszej usługi (poprzez stronę Serwisu Internetowego zamieszczoną pod adresem URL: https://lead-marketing.pl/sklep/
 3. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Użytkownika łącznie pięciu kolejnych kroków – (1) wybraniu rodzaju usługi (zgodnie z pkt 1.2. powyżej) (2) kliknięciu przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” (3) kliknięciu przycisku „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI” po zapoznaniu się z podsumowaniem koszyka zamówienia (4) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (5) kliknięciu po wypełnieniu Formularza Zamówienia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 4. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Użytkownikowi następujące informacje:
  • dokładny opisu danego produktu i jego cech;
  • łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami,
  • dotyczące sposobu i terminu zapłaty,
  • dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Usługodawcę.
 5. W Formularzu Zamówienia Użytkownik powinien wprowadzić następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy (jeśli dotyczy), NIP (jeśli dotyczy), adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie), login i hasło do konta profilu Instagram. Użytkownik może wprowadzić w Formularzu Zamówienia następujące informacje dodatkowe mogące pomóc Usługodawcy w zakresie świadczenia Usług Marketingowych.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania w Formularzu Zamówienia fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 7. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia na Usługi Marketingowe za jego pośrednictwem albo z chwilą w zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem poprzez zamknięcie lub opuszczenie okna przeglądarki.
 8. Ceny podane w Serwisie Internetowym oraz Formularzu Zamówienia są cenami brutto.
 9. Realizacja zamówionej usługi zaczyna się w ciągu 48h od zaksięgowania płatności oraz podpisania warunków świadczenia usług.

§6 Reklamacje

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu Internetowego oraz zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu świadczenia Usług Elektronicznych, w takim zakresie, w jakim wynika to z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości uniemożliwiające lub znacząco utrudniające korzystanie z Serwisu Internetowego oraz poszczególnych Usług Elektronicznych zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Reklamacje związane z niepoprawnym świadczeniem Usług Elektronicznych lub działaniem Serwisu Internetowego Użytkownik może zgłaszać poprzez skierowanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: biuro@lead-marketing.pl
 3. W treści reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, rodzaj i datę wystąpienia problemu związanego z działaniem Serwisu Internetowego lub świadczeniem poszczególnych Usług Elektronicznych.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.

§7 Polubowne sposoby rozwiązywania sporów

 1. Użytkownikowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń opisanych w pkt 10.2. poniżej.
 2. Klient będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  • zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  • skorzystania z platformy ODR dostępnej na stronie internetowej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi serwis internetowy z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli Użytkownik będący jednocześnie Konsumentem zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, pozostaje on uprawniony do odstąpienia od niej w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wystarczające jest złożenie Usługodawcy odpowiedniego oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest jednak obowiązkowe.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@lead-marketing.pl
 3. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zgodnie z pkt 11.1 Regulaminu, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usługi, której wykonywanie na wyraźne żądanie konsumenta rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • wszelkich innych umów w zakresie których zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa nie przysługuje Konsumentowi prawo odstąpienia.
 8. Zawarte w niniejszym punkcie 7. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się także dla umów zawartych przez Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Spory wynikające z korzystania z serwisu rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.